Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Algemeen

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en afsprakenoverzicht tussen Succes Instituut, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, enerzijds en Ouder en Leerling, hierna te noemen: Klant anderzijds.
 • Door inschrijving maakt de Klant kenbaar deze Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 • Indien Succes Instituut niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Succes Instituut in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Succes Instituut en Klant nemen in aanmerking dat:

 1. Succes Instituut een onderneming drijft die zich bezighoudt met het verzorgen van studieondersteuning aan leerlingen in primair- en voortgezet onderwijs en andere studie niveau’s zoals HBO en WO studenten;
 2. De Klant gebruik wenst te maken van de diensten van Succes Instituut;
 3. Succes Instituut een voldoende competente student/Docent/begeleider bemiddelt welke de studieondersteuning biedt, vanaf nu te noemen Docent;
 4. Docent als freelancer werkzaamheden voor Succes Instituut verricht;
 5. partijen uitdrukkelijk afspraken over de werkzaamheden wensen te maken;
 6. de diensten die Succes Instituut levert, waarvoor deze voorwaarden gelden, bestaan uit bemiddeling tussen Klant en Docent in studieondersteuning in de vorm van bijles, huiswerkbegeleiding en training;

 Succes Instituut en Klant verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel Diensten

 1. De afspraken worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De te verrichten werkzaamheden (bemiddeling, bijles, huiswerkbegeleiding, training) en bijbehorend tarief worden tevoren door partijen bepaald.
 3. De Docent is bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig. Het staat de Docent vrij om de werkzaamheden naar eigen inzicht en planning te verwezenlijken.
 4. Docent is vrij om de afgesproken werkzaamheden na overleg met Klant deels of geheel door een ander te laten verrichten, mits die over de benodigde kwalificaties beschikt om de werkzaamheden te verrichten.
 5. De werkzaamheden zullen in de regel plaatsvinden bij de leerling thuis of op een andere overeengekomen locatie.
 6. De Klant geeft bij ontevredenheid van de diensten van Docent aan of Succes Instituut een nieuwe Docent dient te leveren, die over de benodigde kwalificaties beschikt om de werkzaamheden te verrichten.
 7. Bijles is door Succes Instituut als volgt gedefinieerd:
 • Een les waarin stof wordt uitgelegd aan een leerling. Dit kan gedaan worden met behulp van tips, opgaven, verhelderende voorbeelden en andere middelen die ervoor zorgen dat de leerling een beter begrip van de stof krijgt.
 • Een bijles duurt 60 minuten, waarvan 55 minuten gebruikt dienen te worden voor uitleg en de overige minuten gebruikt kunnen worden voor planning voor volgende lessen.
 • Een bijles uur wordt naar boven afgerond op 15 minuten.
 1. Huiswerkbegeleiding is door Succes Instituut als volgt gedefinieerd:
 • Huiswerkbegeleiding is een vorm van begeleiding, waarbij er in het beginsel vanuit gegaan wordt dat de leerling zelfstandig huiswerk maakt. Hierbij kan de Docent ingrijpen en uitleggen waar dat nodig is.
 • Een uur huiswerkbegeleiding duurt 60 minuten, waarvan 55 minuten gebruikt dienen te worden voor het huiswerk maken en de overige minuten gebruikt kunnen worden voor planning voor volgende lessen.
 • De minimale afname per huiswerkbegeleidingsmoment is 45 minuten. Is een leerling een korter moment aanwezig, wordt dit naar 45 minuten afgerond.
 • Na langere deelname dan een uur, wordt de huiswerkbegeleiding per kwartier naar boven afgerond.

Artikel Afzegging leerling

 1. De leerling heeft tijdens ziekte/overmacht mogelijkheid tot afzegging dienst.
 2. Alle bijlessen of huiswerkbegeleiding uren dienen in geval van hinder, ziekte of overmacht te worden afgezegd bij Docent.
 3. De bijlessen dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, worden uren als gemaakt gerekend en gefactureerd. 

Artikel Afzegging Docent

 1. De Docent maakt zelfstandig afspraken met Klant over afzegging door ziekte of overmacht.
 2. Succes Instituut adviseert Klant om indien de Docent door ziekte of overmacht niet in staat is de studieondersteuning te verzorgen direct een nieuwe afspraak met Docent te maken op een nader overeen te komen datum.

 Artikel Betaling

 1. Succes Instituut ontvangt een vergoeding voor de door Succes Instituut verrichte werkzaamheden. De hoogte van de vergoeding wordt berekend via het artikel kosten bijles c.q. kosten huiswerkbegeleiding c.q. kosten training.
 2. De kosten van de diensten bijles en huiswerkbegeleiding worden achteraf betaald op basis van urendeclaratie ingevuld door Docent, goedgekeurd door Klant, door betaling van de factuur per bank.
 3. De kosten van de dienst training worden voorafgaand aan de training betaald door gebruik van overboeking per bank.
 4. Alle bedragen verschuldigd aan Succes Instituut dienen direct te worden betaald.
 5. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan € 10,00 verschuldigd voor extra administratiekosten.

Artikel Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Succes Instituut geleverde blijft eigendom van Succes Instituut totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Succes Instituut gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Alle door Succes Instituut op locatie geleverde zaken (zoals woordenboeken, atlassen, etc.) blijven eigendom van Succes Instituut en worden voor de duur van de training of bijles in bruikleen gesteld aan de Klant.
 3. De Klant garandeert bij het sluiten van de overeenkomst dat hij zorgvuldig om zal gaan met alle door de Succes Instituut in bruikleen gestelde spullen. Succes Instituut is derhalve gerechtigd eventuele onkosten door schade of vermissing van deze zaken te verhalen op de Klant.
 4. De intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal berusten bij Succes Instituut. Niets uit deze uitgaven of uit de bij trainingen ter beschikking gestelde materialen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Succes Instituut.
 5. Succes Instituut behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Succes Instituut heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel Klachtenprocedure

 1. Succes Instituut zet zich in om de dienstverlening naar volle tevredenheid van de Klant te laten verlopen.
 2. Klachten over de uitvoering van de dienstverlening van Succes Instituut moeten schriftelijk en tijdig (binnen 1 maand) na dienstverlening bij Succes Instituut worden ingediend.
 3. Succes Instituut neemt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de Klant contact op met de Klant om de gestelde klacht onderling op te lossen.
 4. Klachten over dienstverlening van Docent worden ter kennisgeving aangenomen. Deze dient Klant zelfstandig aan Docent kenbaar te maken.

Artikel Opzegging

 1. Succes Instituut is bevoegd de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Klant op zodanige wijze met het bepaalde in deze overeenkomst in strijd handelt dat in redelijkheid niet van de opzeggende partij kan worden gevergd dat zij deze overeenkomst laat voortduren, onverminderd het recht van de opzeggende partij op volledige vergoeding van werkzaamheden, respectievelijk nakoming.
 2. Klant is bevoegd de onderhavige overeenkomst te allen tijde op te zeggen na volledige beëindiging van de werkzaamheden van Docent.
 3. Klant en Docent overleggen in alle redelijkheid de beëindiging van de werkzaamheden door Docent.
 4. Partijen verklaren op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing.
 5. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

 

Artikel Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Succes Instituut.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.