Privacybeleid

 PRIVACYVERKLARING SUCCES INSTITUUT

Het Succes Instituut vindt uw privacy erg belangrijk. Het Succes Instituut zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring legt het Succes Instituut aan u uit welke gegevens het van u verzamelt en waarom. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@succesinstituut.nl 

Artikel 1  Wat is het Succes Instituut?

Het Succes Instituut is een eenmanszaak, gevestigd te (5233 GA) ‘s-Hertogenbosch aan de Vierde Rompert 3. Het Succes Instituut staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68300905. Het Succes Instituut is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2  Welke gegevens gebruikt het Succes Instituut?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die het Succes Instituut van u verwerkt, waarom het dit doet, welke juridische grondslag het heeft om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang het Succes Instituut deze gegevens zal bewaren.

Het Succes Instituut verwerkt uw naam, de naam van de leerling, adres, woonplaats, geboortedatum van de leerling, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan de leefsituatie en gegevens die van belang zijn omtrent het gezin en de schoolsituatie. Het Succes Instituut gebruikt deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Het Succes Instituut bewaart deze gegevens 7 jaar.

Om uw bestelling te beheren zal het Succes Instituut uw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar bewaren in het klantenbestand. Dit doet het Succes Instituut uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Voor minderjarigen zal het Succes Instituut extra beveiligingsmaatregelen nemen.

Het Succes Instituut maakt gebruik van een portfolio op de website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten en ouders te laten zien. Het Succes Instituut verwerkt hierin foto’s van leerlingen tijdens de begeleiding. U heeft hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Dit beeldmateriaal wordt onbeperkt in het archief bewaard totdat u een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerkt het Succes Instituut uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan het Succes Instituut uw betaling niet verwerken. Het heeft deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen deze gegevens 7 jaar te worden bewaard. Na deze periode zullen uw gegevens worden verwijderd.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zal het Succes Instituut uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens worden gebruikt voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Gegevens met betrekking tot klachten worden toegevoegd in het klantenbestand en tot 7 jaar na afhandeling bewaard.

Het Succes Instituut heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Het verwerkt uw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en social media account voor direct marketing en social media marketing. U heeft hier expliciete toestemming voor gegeven. Deze gegevens zullen worden verwijderd zodra u aangeeft niet meer door het Succes Instituut benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruikt het Succes Instituut analytics- en retargeting diensten. Het Succes Instituut heeft een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om haar service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Het Succes Instituut zal uw gebruik van de website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en is hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u de website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over de begeleiding van het Succes Instituut mogelijk te maken, wordt uw naam, e-mail en inhoud van uw bericht verwerkt. En wanneer u contact  op wilt nemen via de website, vraagt het Succes Instituut om uw naam, naam van de leerling, adres, woonplaats, school, telefoonnummer en e-mailadres. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over de begeleiding bewaart het Succes Instituut totdat u een verzoek doet tot verwijdering en kunnen op de website worden geplaatst uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier worden verwijderd zodra de contactvraag is afgerond.

Het Succes Instituut verwerkt tot slot uw naam en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op de artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar voor voor het Succes Instituut en zullen worden bewaard todat u uw reactie verwijdert of het Succes Instituut haar bericht verwijdert.

Artikel 3 Hoe verkrijgt het Succes Instituut deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heeft het Succes Instituut van u als ouder of contactpersoon verkregen, omdat u deze gegevens heeft verstrekt. Daarnaast kan het Succes Instituut gegevens doorkrijgen van scholen. Deze doorgifte van gegevens vindt enkel plaats na uw expliciete toestemming.

 Artikel 4  Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door het Succes Instituut heeft laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij het Succes Instituut om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal het Succes Instituut uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer het Succes Instituut gegevens heeft verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die het Succes Instituut u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@succesinstituut.nl. Het Succes Instituut zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer het niet aan uw verzoek kan voldoen, zal het Succes Instituut u laten weten waarom uw verzoek wordt afgewezen.

Artikel 5  Wie ontvangen uw gegevens?

Het Succes Instituut zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Het Succes Instituut sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Het Succes Instituut zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wanneer de begeiding wordt verzorgd door een van onze freelance docenten, verkrijgen zij de gegevens die nodig zijn. Dit gebeurt enkel na de expliciete toestemming van u als ouder.

Artikel 6  Slotbepalingen

Het Succes Instituut raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat het wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop het Succes Instituut uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar info@succesinstituut.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop het Succes Instituut met uw gegevens omgaat kunt u dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.